“Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.”
Pierre Calamanderi

Linkler

Anayasa Mahkemesi Danıştay Yargıtay Kamu İhale Kurumu Türkiye Barolar Birliği Ankara Barosu Resmi Gazete Mevzuat

Avukat Fatih OKULLU Hakkında

1983 Yozgat doğumlu, Ankara Adalet Meslek Lisesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet M.Y.O., Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi okullarından mezun oldu. Devamı >>>

İşe İade Davası

Basit bir anlatımla işe iade davası; iş akdi geçersiz nedenle feshedilen işçinin, işine geri dönmek için işverene karşı açtığı davadır. İşe iade davasında, işveren tarafından iş akdinin feshinde İş Hukuk kapsamında geçerli bir nedenin var olup olmadığı tespit edilir. Feshin geçerli bir nedene dayanmadığının tespiti ile iş akdi sonlandırılan işçinin işine iadesine karar verilecektir. Buna karşılık iş akdinin işçi tarafından feshi halinde işverenin işçinin işine dönmesini sağlamak için dava yoluna gitme imkânı bulunmamaktadır. Devamı >>>

Silahlı Örgüt Üyeliği

TCK m.314’te düzenlenen örgüt, siyasi amaçlarla hareket eden silahlı bir örgüttür. Yargıtay’a göre TCK’nın 314. maddesi bakımından; bir oluşumun, bir yapılanmanın silahlı terör örgütü sayılabilmesi için, TCK’nın 220. maddesinde düzenlenen suç işlemek için örgüt kurma suçunda örgütün varlığı için gerekli koşullar yanında, siyasi amaçla işlenen suçları “amaç suç” olarak işlemek üzere kurulmuş ve amaca matuf bir eylem gerçekleştirmeye yeterli derecede silahlı olması ya da bu silahları kullanabilme imkanına sahip bulunması gerekir. Devamı >>>

İhaleye Fesat Karıştırma

Suçun konusu, mal veya hizmet alım veya satımına ilişkin ihale ya da kiralama ihalesidir. İhalenin konusunun, suçun oluşması açısından bir önemi yoktur. İhaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için, yapılan ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi bir ihale olması şart değildir. Devamı >>>

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı (İstifa ile Tazminat Alma)

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı, 4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme şu şekildedir:
Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:. Devamı >>>

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

Çok tartışılan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 12.10.2017 günü TBMM’den geçmesinin ardından 25.10.2017 günü Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazetede yayımlandı. 5521 sayılı eski İş Mahkemeleri Kanununu mülga eden kanunla getirilin değişiklikler ise şöyle: Devamı >>>

Ankara Adalet Sarayı Binası

Ankara Avukat Fatih Okullu
Korkutreis Mah. Strazburg Cad. No: 3/1 Çankaya/ANKARA
avukat@fatihokullu.av.tr
Gsm: 0533 513 98 09Tel: 0312 232 14 16Faks: 0312 232 14 17